Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Opetuskieli
Tutkinto-ohjelmat
Näytä kaikki (61)
Ilmoittautuminen
O1045BA-3004
Lisätietoja yliopettaja Mika Paldanius
O1063BA-3001
Ajankohtaisia tieteellisiä artikkeleita. Lisätietoja yliopettaja Mika Paldanius.
O1132BA-3002
Harjoittelu voi toteutua muualla kuin Oulussa. Lisätietoja lehtori Paula Reponen.
O1450ST-3006
Verkkokurssi Vastuuhenkilö: Oulainen Merja Männistö
O2004EH-3003
Opintojakson kontaktiopetus toteutetaan pääasiassa simulaatioharjoituksina. Simulaatioharjoituksiin liittyy ennakkotehtävät, jotka suoritetaan verkko-opintoina ennalta laaditun ohjelman mukaisesti. Opintojakson vastuuopettaja on Petri Roivainen.
O2005EH-3002
Opintojakson lähiopiskelu koostuu simulaatioharjoittelusta, johon liittyvät erilaiset verkko-opintointoina suoritettavat ennakko- ja muut tehtävät. Opintojakson vastuuopettaja on Petri Roivainen.
O2005EH-3003
Opintojakson lähiopiskelu koostuu simulaatioharjoittelusta, johon liittyvät erilaiset verkko-opintointoina suoritettavat ennakko- ja muut tehtävät. Opintojakson vastuuopettaja on Petri Roivainen.
O2005EH-3004
Opintojakson lähiopiskelu koostuu simulaatioharjoittelusta, johon liittyvät erilaiset verkko-opintointoina suoritettavat ennakko- ja muut tehtävät. Opintojakson vastuuopettaja on Petri Roivainen.
O2008EH-3002
Harjoittelun pituus on neljä viikkoa. AHOT: Voidaan suorittaa näytöllä, tentillä ja case-analyyseilla jos opiskelijalla on 1) on vähintään toisen asteen terveysalan ammatillinen tutkinto (ensihoito) tai pelastajatutkinto, johon on sisältynyt ensihoidon opintoja, 2) vähintään ykis (1) vuosi työkokemusta ensihoitotehtävissä, työkokemuksen on oltava viimeisen kolmen (3) vuoden ajalta. ja 3) valtakunnallinen perustason ensihoidon testi on suoritettu ja perustason luvat ovat voimassa. Ahotointi on suoritettava ennen Perustason ensihoito I-opintojakson alkamista ja siitä sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa opintojaksoa edeltävällä lukukaudella. Jos ahoitodaan myös Perustason ensihoidon opintoja, osaamisen näytöt yhdistetään. Ahoitointitehtävät palautetaan Oivaan/Tutorointi/tehtävät viimeistään neljä (4) viikkoa ennen toiminnallista osaamisen näyttöä. Tallennettavan tiedoston nimi: Oma Nimi_ ryhmäkoodi_ AHOT_Case-analyysi. Ahotointia ei anota eHopsilla. OSAAMISEN NÄYTTÖ: Toiminnallinen näyttö simuloiduissa potilastilanteissa ja suullinen tentti. Näytön ja tentin vastaanottaa ensihoidon opettaja. Case-analyysi: Esimerkkitehtävän vasteajat, koodit: Hälytys, kohdatessa, kuljetus. Kuvaus lähtötilanteesta, kun tulitte kohteeseen. Tutkimukset jotka teitte potilaallesi, ryhmiteltynä 5-portaisen potilaan kohtaamisen mallin mukaan, työdiagnoosi ja hoidot. Kirjallisuuskatsaus, kuinka tämä potilas olisi tullut tutkia ja hoitaa (lähdeviitteet opinnäytetyöohjeiden mukaisesti). Analyysi siitä, miten tehtävä meni kirjallisuuteen nähden, ja miksi tehtävä meni niin kuin kirjallisuus opettaa tai mitkä seikat vaikuttivat siihen että tutkitte ja hoiditte potilaan eri tavalla. Pohdinta, jossa arvioit perustellen oman H2-roolisi tällä tehtävällä, omaa osaamistasi hoitaja2:na. Tehtävän pituus on max. 15 sivua. Voit käyttää taulukoita tai kuvioita asioiden tiivistämiseen ja havainnollistamiseen. Opintojakson vastuuopettaja on Petri Roivainen
O2010EH-3001
Tasokoe III on hoitotason ensihoidon osaamisen arviointi, joka sisältää tentin ja toiminnalliset osaamisen näytöt simuloiduissa potilastilanteissa.
O2013EH-3003
Opintojakson vastuuopettaja on Petri Roivainen
O2015EH-3003
AHOT: Opiskelija on suorittanut Arcadan, Kyamkin tai vastaavan amk-tasoisen ensihoidon johtamiskoulutuksen. OSAAMISEN NÄYTTÖ: Portfolio, jossa analysoidaan osaamista suhteessa seuraaviin tavoitteisiin: 1) Osaa toimia tilannejohtajana yhden ja useamman yksikön ensihoitotilanteissa CRM- ajattelua ja työturvallisuutta noudattaen ja tukea tilannejohtajaa työparina (hoitaja 2) tai ensihoitotiimin jäsenenä toimiessaan. 2) Osaa toimia hoitotason ensihoitajana alueensa ensihoidon palvelujärjestelmässä yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa sovittujen toimintatapojen ja suunnitelmien mukaisesti. 3) Osaa monipotilas- ja suuronnettomuustilanteeseen liittyvän potilasluokittelun ja toimia tilannejohtajana tai luokitus-, hoito- ja kuljetussektorin ensihoitajana. 4) Osaa arvioida oman alueensa ensihoidon palvelujärjestelmän toimintaa, -prosesseja ja johtamista potilaan ja henkilöstön näkökulmasta. LISÄOHJEET: Portfolio on lähetettävä sähköisenä versiona opettaja Petri Roivaiselle viimeistään toisen lukuvuoden loppuun mennessä. Portfoliossa noudatetaan soveltuvin osin Oamkin opinnäytetyön ohjetta (esim. kieli, tekstiviitteet, kirjallisuusluettelo, ulkoasu). Ahotointia ei anota eHopsilla. Opettaja antaa suoritusmerkinnän opintorekisteriin, kun osaamisen näyttö on hyväksytty. Opintojakson vastuuopettaja: Petri Roivainen.
O2022EH-3002
AHOT: Voidaan suorittaa portfoliolla ja näytöllä, jos opiskelijalla on 1) on vähintään toisen asteen terveysalan ammatillinen tutkinto (ensihoito) tai pelastajatutkinto, johon on sisältynyt ensihoidon opintoja 2) vähintään yksi vuosi työkokemusta ensihoitotehtävissä, työkokemuksen on oltava viimeisen kolmen vuoden ajalta, ja 3) valtakunnallinen perustason ensihoidon testi on suoritettu ja perustason luvat ovat voimassa. Ahotointia ei anota eHopsilla. OSAAMISEN NÄYTTÖ: Toiminnallinen näyttö simuloiduissa potilastilanteissa ja suullinen tentti. Näytön vastaanottaa ensihoidon opettaja. Osaamisen näyttö vyhdistetään perustason ensihoidon harjoittelu I-opintojakson ahotointiin, jos halutaan ahotoida molemmat opintojaksot. Opintojakson vastuuopettaja on Petri Roivainen.
O2051EH-3004
Ohjattu harjoittelu suoritetaan perusterveydenhuollossa hoiva- tai vuodeosastoilla tai vastaavissa paikoissa joko opiskelu- tai esimerkiksi kotipaikkakunnalla. AHOT: Harjoittelu hyväksiluetaan kokonaan, jos lähihoitajatutkinnon työssäoppiminen ja sen jälkeinen työkokemus AHOT-ohjeiden mukaisesti tukevat hoitotyön perusharjoittelun tavoitteita. Osaaminen osoitetaan vastuuopettajan osoittamalla kirjallisella tehtävällä, jossa peilataan omaa osaamista suhteessa Hoitotyön perusharjoittelun tavoitteisiin. AHOTointia ei anota eHOPSin kautta. Harjoittelu hyväksiluetaan vain osittain, jos lähihoitajatutkinnon työssäoppiminen ja tutkinnon jälkeinen työkokemus eivät ei tue hoitotyön perusharjoittelun tavoitteita. Tällöin harjoittelun laajuus sovitaan vastuuopettajan kanssa. Myös osittaiseen AHOTointiin kuuluu vastuuopettajan osoittama kirjallinen tehtävä. AHOTointia ei anota eHOPSin kautta. Jos lähihoitajatutkinnon työssäoppiminen ei tue perusharjoittelun tavoitteita ja opiskelijalla kuitenkin on tavoitteiden mukaista työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen, harjoittelu voidaan AHOToida. Myös tällöin tehdään vastuuopettajan osoittama kirjallinen tehtävä. AHOTointia ei anota eHOPSin kautta. Kaikissa tapauksissa tasokoe 1 on pakollinen (tasokoe: terveydenhoitaja- ja kätilöopiskelijat, EI ensihoitajaopiskelijat) ja hoitokertomustehtävä (kaikki opiskelijat) tehdään vastuuopettajan kanssa sopimalla tavalla. Hoitokertomustehtävästä on oma info. AHOToinnista on opintojen alussa info, jossa läsnäolo on pakollinen. Muualla amk:ssa Hoitotyön perusharjoittelun mukaisen kokonaisuuden suorittaneet anovat hyväksiluvun eHOPSin kautta tutorohjeiden mukaan. Vastuuopettaja: Tuula Nissinen.
O2088EH-3001
Harjoittelun pituus on 3 viikkoa. Suoritettava harjoittelutuntimäärä on 104 h (26 h/opintopiste). KEHITTÄMISTAEHTÄVÄ: Liitä portfolioon analyysi ensihoitopotilaan hoidon kehittämishaasteista anestesiaharjoittelun kokemusten perusteella (1-2 s.). Lähetä tehtävä Petri Roivaiselle ja ohjaavalle opettajalle harjoittelun suoritusmerkintöjä varten.
O2089EH-3003
Harjoittelun pituus on neljä viikkoa. AHOT: Opiskelijalla on sosiaali- ja terveysalalta toisen asteen ammatillinen tutkinto (lähihoitaja) ja vähintään puoli vuotta työkokemusta päivystyspoliklinikkatyöstä tai terveyskeskuksen päivystyksestä. OSAAMISEN NÄYTTÖ: Opiskelija osoittaa osaamisensa analysoimalla perustellen omaa osaamistaan suhteessa harjoittelun tavoitteisiin ja sairaanhoitajan työn vaatimuksiin päivystyspoliklinikoilla ja yhteispäivystyksissä. Tehtävässä nimetään vähintään viisi luotettavaa lähdettä, joita sairaanhoitaja voi hyödyntää akuuttihoitotyössä. Analyysitehtävä ja työtodistus palautetaan harjoittelun vastuuopettajalle viimeistään 6 viikkoa ennen harjoittelun alkamista. Myöhästyneitä näyttöjä ei hyväksytä. Opintojakson vastuuopettaja: Satu Hakala
O3000FT-3003
AHOT: Kuormitusfysiologian (1op) osion voi hyväksilukea Liikuntalääketieteen perusopintojen perusteella. Muiden terveysalan amk-tutkinnoissa suoritetut anatomian ja fysiologian opinnot voidaan osittain hyväksilukea anatomian opettajan puollon mukaisina.
O3205FT-3003
Opintojakso toteutetaan kiinteästi integroituneena vastaavaan työpajaopintojaksoon. Vastuuopettaja Pirjo Orell