Valitut rajaukset: Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
7T00DA37-3003
Suoritettuani tämän opintojakson hyväksytysti saavutan sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Saan suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taitoni arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaitoni arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää taitoa.
Opinnäytetyön toteutus (11.03.2024 - 31.07.2024)
7Y00BG96-3106
HUOMAUTUKSET: - Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK)-tutkinto. - Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
Opinnäytetyön suunnittelu (01.08.2023 - 10.03.2024)
7Y00BH08-3113
Opinnäytetyön suunnittelu 5 op Jos opiskelijalla on ylempi korkeakoulututkinto, on hänellä mahdollisuus osoittaa opinnäytetyöhön liittyvä osaamisensa (ilmiö, prosessi ja menetelmät) kirjallisuushakuun perustuvalla artikkelilla aiemman osaamisensa perusteella. LISÄOHJEITA: Ahotoinnista sovitaan oman opinnäyteryhmän pääohjaajan kanssa. Pääohjaaja antaa suoritusmerkinnän opintorekisteriin koko opintojaksosta ja sen osasuorituksista, kun osaamisen näyttö on hyväksytty. HUOMAUTUKSET: *Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK) -tutkinto. *Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä.
7Y00BH09-3103
Opinnäytetöiden ohjaus on ensisijaisesti työpajoissa, joista tarkemmat tiedot ovat Moodlen toteutussuunnitelmassa. Opinnäytetyöt esitellään yhteistyökumppanin kanssa sovitussa tilaisuudessa, konferensseissa tai vastaavassa hankekohtaisessa tai muussa tarkoituksenmukaisessa tilaisuudessa. Esittämisestä sovitaan vastuuopettajan aina kanssa. Opinnäytetyöraportin kirjoittamisohjeet löytyvät(http://intraweb.students.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opinnaytetyo/). Lisätietoja opinnäytetyöhön liittyvistä suorituksista ja niiden arvioinnista on Moodlessa sosiaali- ja terveysalan opinnäytetyö. *Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK)-tutkinto. *Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä. Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
Lääketieteen perusteet (01.08.2023 - 31.12.2023)
O000DX27-3001
Lääketieteen perusteet (04.09.2023 - 17.12.2023)
O000DX27-3002
Lääketieteen perusteet (01.08.2023 - 31.12.2023)
O000DX27-3003
O1001BA-3012
Lisätietoja lehtori Paula Reponen
Ensiapu (01.01.2024 - 05.05.2024)
O1001ST-3035
First Aid (01.08.2023 - 22.10.2023)
O1002ST-3024
Kemian perusteet (01.01.2024 - 10.03.2024)
O1003BA-3013
Lisätietoja lehtori Paula Reponen
Fysiikan perusteet (01.01.2024 - 10.03.2024)
O1004BA-3011
Ei huomautuksia.
Kliininen kemia (01.08.2023 - 22.10.2023)
O1012BA-3011
Lisätietoja yliopettaja Mika Paldanius.
Kliinisen kemian harjoitukset (01.08.2023 - 22.10.2023)
O1013BA-3010
Lisätietoja yliopettaja Mika Paldanius.
Hematologia ja verensiirtotoiminta (01.01.2024 - 05.05.2024)
O1014BA-3011
Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo
Hematologia ja verensiirtotoiminta (08.01.2024 - 03.05.2024)
O1014BA-3012
Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo
O1015BA-3009
Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo.
O1018BA-3010
Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo
O1019BA-3009
Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo.
Kliinisen fysiologian harjoitukset (01.08.2023 - 05.05.2024)
O1021BA-3010
Ajankohtaisia tieteellisiä artikkeleita. Lisätietoja yliopettaja Mika Paldanius.
O1024BA-3008
Lisätietoja lehtori Paula Reponen
O1028BA-3011
Harjoittelu voi toteutua muualla kuin Oulussa. Lisätietoja tuntiopettaja Irja Parkkinen.
O1029BA-3010
Harjoittelu voi toteutua muualla kuin Oulussa. Lisätietoja yliopettaja Mika Paldanius.