Valitut rajaukset: Kontinkankaan kampus Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
7E00CH43-3004
Mielenterveys- ja päihdetyö: Harjoittelupaikat ovat mielenterveystyön, psykiatrisen hoidon ja päihdetyön yksikköjä Oulussa, lähikunnissa tai mahdollisuuksien mukaan opiskelijan omalla kotipaikkakunnalla. AHOT (koko opintojakso): 1)Opiskelijalla on ammatillinen perustutkinto (suuntautuminen mielenterveys-ja päihdetyö) ja tutkinnon jälkeen vähintään vuoden työkokemus mielenterveys- tai päihdetyössä. OSAAMISEN NÄYTTÖ: Opiskelija laatii työkokemuksensa pohjalta kirjallisen raportin (3 sivua), jossa tarkastelee työssä hankkimaansa osaamista ja omia kehittymistarpeita suhteessa opintojakson tavoitteisiin. Opiskelija palauttaa tehtävän opintojakson vastaavalle opettajalle sähköisesti. Lisäksi opiskelija toimittaa vastuuopettajalle kopion työtodistuksesta, jolla hakee ahotointia. HUOM! Ahotointia ei anota eHopsilla. Opettaja antaa suoritusmerkinnän opintorekisteriin, kun osaamisen näyttö on hyväksytty. Opintojakson vastuuopettajat: Juha Alakulppi (mieleterveys ja päihdetyö), Anne Kecman (kotihoitotyö)
Asiantuntijana kehittyminen (08.08.2022 - 17.12.2023)
7J00BM03-3016
Ei lisätietoja.
Asiantuntijana kehittyminen (08.08.2022 - 17.12.2023)
7J00BM03-3017
Ei lisätietoja.
Asiantuntijana kehittyminen (14.08.2023 - 16.06.2024)
7J00BM03-3018
Ei lisätietoja.
Asiantuntijana kehittyminen (14.08.2023 - 15.12.2024)
7J00BM03-3019
Ei lisätietoja.
Asiantuntijana kehittyminen (14.08.2023 - 15.12.2024)
7J00BM03-3020
Ei lisätietoja.
Opinnäytetyö (01.08.2023 - 31.12.2025)
7Y00DL03-3004
Opinnäytetyö 15 op Jos opiskelijalla on ylempi korkeakoulututkinto, on hänellä mahdollisuus osoittaa opinnäytetyöhön liittyvä osaamisensa (ilmiö, prosessi ja menetelmät) kirjallisuushakuun perustuvalla artikkelilla aiemman osaamisensa perusteella. LISÄOHJEITA: Ahotoinnista sovitaan oman opinnäyteryhmän pääohjaajan kanssa. Pääohjaaja antaa suoritusmerkinnän opintorekisteriin koko opintojaksosta ja sen osasuorituksista, kun osaamisen näyttö on hyväksytty. HUOMAUTUKSET: *Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK) -tutkinto. *Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä
O0909ST-3013
Sosiaali- ja terveysalan ammatillisen tutkinnon suorittamisen jälkeen hankitusta, ao. tutkintoa edellyttävästä työkokemuksesta on mahdollista saada 3 op vapaasti valittaviin opintoihin. OSAAMISEN NÄYTTÖ: Työtodistus. Analyysitehtävä, joka on noin 3- sivuinen ja tehdään Oamkin opinnäytetyöoppaan kirjoitus- ja asetteluohjeiden mukaisesti. Tehtävä ja työtodistus palautetaan omalle tuutoropettajalle, joka antaa suoritusmerkinnän. Analyysitehtävä ja työtodistus palautetaan tuutoropettajalle sähköisesti ja yhtä aikaa. ANALYYSITEHTÄVÄN OHJEET: Perehdy oman tutkinto-ohjelmasi osaamisprofiiliin. Analysoi aiemmassa työssäsi hankkimaasi ammattitaitoa suhteessa osaamisprofiilissa kuvattuihin osaamisalueisiin ja -tavoitteisiin. Kuvaile perustellen, millä tavalla aiempi työkokemuksesi tukee tai edistää oppimistasi nykyisessä koulutuksessasi ja/tai toimintaasi tulevassa työssäsi. Ahotoinnista sovitaan oman tuutoropettajan kanssa, joka myös vastaanottaa sen ja antaa suoritusmerkinnän opintorekisteriin
OA00CS04-3005
Opintojakson suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista vastaa JAMK. Opintojakso toteutuu 18.9-10.12.2023 Palliatiivisen hoidon opintojaksojen info on 6.9.2023 klo 16
OA00CS05-3002
Tämä opintojakso on kohdennettu ensisijaisesti sairaanhoitajataustaisille. 3 op verkkototeutuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista vastaa Savonia AMK. Verkkototeutus sisältää kokonaisvaltaisen terveydentilan arvioimisen, mutta ei kliinisen tutkimisen harjoittelua eikä osaamisen näyttöä (2 op). Tämä 2 op osuus kliinisen asiantuntijan ydinosaamisesta toteuttaa Oamk omana opetuksenaan.
OA00CS06-3003
Opintojakso on kohdennettu sairaanhoitajataustaisille, voidaan mahdollisesti räätälöidä toteutus myös muille terveysalan taustaisille opiskelijoille (etukäteen tiedustelu Turku AMK) Opintojakson suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista vastaa Turku AMK
OA00CS08-3003
Opintojakson suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista vastaa Oamk. Toteutus: 9.9.2024-15.11.2024 Ilmoittautuminen opintojaksolle xxxxxx mennessä Aloitusinfo: 9.9.2024 klo 14 Kolme webinaaria: (webinaarien ajankohdat täsmentyvät keväällä 2024) Ensimmäinen webinaari – palliatiivisen hoidon kehittäminen monitieteisyyden näkökulmasta Toinen webinaari –verkostojen merkitys asiantuntijuuden edistäjinä Kolmas webinaari - oppimistehtävien käsittelyä ja reflektointia
Farmakologia (08.01.2024 - 27.10.2024)
OA00DB92-3003
Opetuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista vastaa yliopiston farmasian laitos