Valitut rajaukset: Poista rajaukset
O0909ST-3013
Sosiaali- ja terveysalan ammatillisen tutkinnon suorittamisen jälkeen hankitusta, ao. tutkintoa edellyttävästä työkokemuksesta on mahdollista saada 3 op vapaasti valittaviin opintoihin. OSAAMISEN NÄYTTÖ: Työtodistus. Analyysitehtävä, joka on noin 3- sivuinen ja tehdään Oamkin opinnäytetyöoppaan kirjoitus- ja asetteluohjeiden mukaisesti. Tehtävä ja työtodistus palautetaan omalle tuutoropettajalle, joka antaa suoritusmerkinnän. Analyysitehtävä ja työtodistus palautetaan tuutoropettajalle sähköisesti ja yhtä aikaa. ANALYYSITEHTÄVÄN OHJEET: Perehdy oman tutkinto-ohjelmasi osaamisprofiiliin. Analysoi aiemmassa työssäsi hankkimaasi ammattitaitoa suhteessa osaamisprofiilissa kuvattuihin osaamisalueisiin ja -tavoitteisiin. Kuvaile perustellen, millä tavalla aiempi työkokemuksesi tukee tai edistää oppimistasi nykyisessä koulutuksessasi ja/tai toimintaasi tulevassa työssäsi. Ahotoinnista sovitaan oman tuutoropettajan kanssa, joka myös vastaanottaa sen ja antaa suoritusmerkinnän opintorekisteriin
Syöpätaudit (01.08.2023 - 22.10.2023)
O4060HO-3014
AHOT (koko opintojakso): opiskelija on suorittanut laajuudeltaan ja sisällöltään vastaavan opintojakson toisessa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. OSAAMISEN NÄYTTÖ: todistus aiemmasta suorituksesta sekä kirjallinen tehtävä, jossa opiskelija tarkastelee osaamistaan suhteessa tämän opintojakson tavoitteisiin. Tehtävän laajuus on 2-3 sivua ja se palautetaan opintojakson vastaavalle opettajalle sähköisesti. AHOT (osittain): opiskelija on suorittanut opintojakson sisältöjä toisessa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa tai on suorittanut ammatillisen perustutkinnon jälkeen lisäkoulutusta opintojakson sisältöalueista. OSAAMISEN NÄYTTÖ: todistus e.m. suorituksista sekä kirjallinen tehtävä, jossa opiskelija tarkastelee hankittua osaamista suhteessa opintojakson tavoitteisiin. Tehtävä palautetaan opintojakson vastuuopettajalle sähköisesti. Tehtävän laajuus ja opintopisteiden vastaavuus sovitaan k.o. opettajan kanssa. HUOM. Ahotointia ei anota eHopsilla. Opettaja antaa suoritusmerkinnän opintorekisteriin, kun osaamisen näyttö on hyväksytty. Vastuuopettaja: Tiina Jaatinen
Angiografiatutkimukset ja -toimenpiteet (11.03.2024 - 31.07.2024)
OQ00CT15-3004
Ei lisätietoja.
OQ00CT68-3007
Ei lisätietoja
Natiivitutkimusten harjoittelu III (01.01.2024 - 31.12.2026)
OQ00CT75-3003
Ei lisätietoja
Sädehoitotyö ja sädehoidon laitteet (01.08.2023 - 31.12.2023)
OQ00CT78-3004
Ei lisätietoja.
OQ00CT79-3004
Ei lisätietoja.
Potilaan tutkiminen ja hoitaminen (01.08.2022 - 31.12.2023)
OQ00CT81-3005
Jos opiskelijalla on muussa ammattikorkeakoulussa suoritettuna vastaavat opinnot, opintojakso voidaan hyväksilukea HOT-anomuksen ja todistusliitteiden perusteella. Jos opiskelijalla on lähihoitajatutkinto, osa luokkaharjoituksista voidaan hyväksilukea opintojakson infossa osoitetulla tavalla. Opintojakson tehtävät ja tentti ovat kuitenkin pakolliset mahdollisista hyväksiluvuista huolimatta. Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus: 3op x 27 t = 81 tuntia opiskelijan työtä
OQ00CT85-3005
Opintojakson lääkelaskut suoritettava hyväksytysti ennen tähän opintojaksoon liittyvää harjoittelua.
Tutkiva kehittäminen (01.08.2023 - 31.07.2024)
SU00BQ14-3044
Vastuuopettajat osasuorituksiin: Tutkimustyön perusteet: yliopettaja Merja Männistö ja yliopettaja Reetta Saarnio Projektityön perusteet: lehtori Raija Rajala ja yliopettaja Liisa Kiviniemi Laadulliset tutkimusmenetelmät: yliopettaja Kati Päätalo ja yliopettaja Tarja Tapio Määrälliset tutkimusmenetelmät: yliopettaja Heidi Ruotsalainen ja yliopettaja Outi Kajula
Asiantuntijaviestintä (11.03.2024 - 05.05.2024)
YY00BB66-3196
Tutkinto-ohjelmakohtaiset tarkemmat sisällöt ja yhdistyminen muihin opintoihin kuvataan toteutussuunnitelmassa. Vastuuopettaja: Tuula Koski (Oulu) ja Merja Suomalainen (Oulainen)
Professional English Communication (01.08.2023 - 22.10.2023)
YY00BB67-3241
Katso opintojakson tarkempi sisältö toteutussuunnitelmasta.
YY00BB68-3246
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Liiketalouden yksikössä Liiketalouden, Kirjasto-ja tietopalvelun sekä International Business -tutkinto-ohjelmissa opiskelijan täytyy suorittaa myös toinen ruotsin opintojakso saavuttaakseen tutkinto-ohjelman mukaisen kielitaidon. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Lisätietoa julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taidosta ja hyväksilukemisesta https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opintojen_suunnittelu/kieliopinnot/ruotsi/