|
Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Ensihoidon perusteet (19.08.2024 - 01.12.2024)
OE00DX32-3002
AHOT-OHJEET Voit osoittaa opintojakson sisällön mukaisen osaamisesi teoriakokeella ja toiminnallisella näytöllä, jos sinulla on 1) vähintään toisen asteen terveysalan ammatillinen tutkinto (ensihoito) tai pelastajatutkinto, johon on sisältynyt ensihoidon opintoja sekä 2) kaksi kuukautta työkokemusta ensihoitotehtävissä Ahotoinnista sovitaan viimeistään syyskuun ensimmäisen viikon aikana opintojakson vastuuopettajan kanssa. Tarvittavat työ- ja opiskelutodistukset tallennetaan Moodleen. Ahotointia ei anota HOT-anomuksella Pepissä. AHOT-suoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Jos haluat ahotoida kaikki ensimmäisen ja toisen vuoden ensihoidon opinnot, sinulla tulee olla jonkin em. tutkinnon lisäksi vähintään vuoden työkokemus perustason ensihoidosta (ambulanssi) viimeisen kolmen vuoden ajalta. Ahotointi tapahtuu suorittamalla perustason ensihoidon osaamisen arviointi, johon kuuluu kirjallinen osaamisportfolio, teoriakoe ja käytännön näytöt simuloiduissa ensihoitotilanteissa. Ahotoinnista pitää aina sopia ensihoidon opettajan kanssa etukäteen.
Ensihoidon perusharjoittelu (02.12.2024 - 15.12.2024)
OE00DX41-3002
AHOT-OHJEET: Voit anoa hyväksilukua Ensihoidon perusharjoittelusta suoraan Pepin HOT-lomakkeella, jos sinulla on 1) toisen asteen terveysalan ammatillinen tutkinto (ensihoito) tai pelastajatutkinto, johon on sisältynyt ensihoidon opintoja ja harjoittelu, tai 2) aiempia sairaanhoitajaopintoja sekä niissä suoritettu ensihoidon harjoittelujakso ambulanssissa tai ensihoidon työkokemusta Tutkinto- ja muut todistukset tallennetaan liitteeksi HOT-anomukseen. Jos haluat ahotoida kaikki ensimmäisen ja toisen vuoden ensihoidon opinnot, sinulla tulee olla jonkin em. tutkinnon lisäksi vähintään vuoden työkokemus perustason ensihoidosta (ambulanssi) viimeisen kolmen vuoden ajalta. Ahotointi tapahtuu suorittamalla perustason ensihoidon osaamisen arviointi, johon kuuluu kirjallinen osaamisportfolio, teoriakoe ja käytännön näytöt simuloiduissa ensihoitotilanteissa. Ahotoinnista pitää aina sopia ensihoidon opettajan kanssa etukäteen.
OE00DX42-3002
Ei lisätietoja
Hoitotyön perusteet (19.08.2024 - 20.10.2024)
OE00DY16-3002
- Jos opiskelijalla on muussa ammattikorkeakoulussa suoritettuna vastaavat opinnot, opintojakso voidaan hyväksilukea HOT-anomuksen ja todistusliitteiden perusteella - Jos opiskelijalla on lähihoitajatutkinto/perustason ensihoitajan tutkinto, osa luokkaharjoituksista voidaan hyväksilukea opintojakson infossa osoitetulla tavalla. Opintojakson tehtävät ja tentti ovat kuitenkin pakolliset mahdollisista hyväksiluvuista huolimatta. Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus: 4op x 27 t = 108 tuntia opiskelijan työtä
OS00DW12-3006
Rokotusosaamiseen liittyvää: Elimistön puolustusjärjestelmä sisältää immunologisen järjestelmän rakenteen ja toiminnan käsittelyn.
Lääkehoidon perusteet (26.08.2024 - 10.11.2024)
OS00DW95-3009
Opintojakso on mahdollista suorittaa englanninkielisenä, ks. Degree Programme in Nursing, ENP2023A, Fundamentals of Pharmacotherapy ON00DK33
Kansantauteja sairastavan hoitotyö (01.01.2025 - 31.05.2025)
OS00DX05-3004
AHOT: Jos opiskelijalla on korkeakoulussa suoritettuja vastaavia opintoja.
Kirurgisen potilaan hoitotyö (01.01.2025 - 30.03.2025)
OS00DX31-3004
Jos opiskelijalla on muussa ammattikorkeakoulussa suoritettuna vastaavat opinnot, opintojakso voidaan hyväksilukea HOT-anomuksen ja todistusliitteiden perusteella. Jos opiskelijalla on lähihoitajatutkinto, osa luokkaharjoituksista voidaan hyväksilukea opintojakson infossa osoitetulla tavalla. Lääkelaskukokeissa ei saa käyttää laskinta.
Sairaanhoitotyön kliiniset taidot (01.01.2025 - 31.05.2025)
OS00EO37-3002
Jos opiskelijalla on muussa ammattikorkeakoulussa suoritettuna vastaavat opinnot tai osaaminen voidaan osoittaa, tunnistaa ja tunnustaa muulla tavoin esim. todistuksella tai näyttökokeella,voidaan harjoitustunti hyväksilukea aiemmin hankitun osaamisen perusteella.
YY00DU46-3111
1. lukuvuosi, 3 op 2. - 3. lukuvuosi, 2 op
Digi- ja tietotekniset taidot (19.08.2024 - 29.12.2024)
YY00DU47-3065
-
Työelämän viestintätaidot (19.08.2024 - 10.11.2024)
YY00DU50-3092
Pakollinen.
Svenska för arbetslivet (10.03.2025 - 01.06.2025)
YY00DU51-3058
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Saadakseen arvosanan 4 tai 5 opintojaksosta opiskelijan kielitaidon on vastattava vähintään eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B2.1.
English for Working Life (21.10.2024 - 22.12.2024)
YY00DU52-3080
Pakollinen