|
Valitut rajaukset: Poista rajaukset
0S00DW40-3002
Vaihtoehtoinen suoritustapa: OPS 2022-2023 (ja sen jälkeen): mahdollisuus suorittaa englannin kielisenä OPS ENP2022A, Bachelor of Health Care, Nursing, opintojakso: ON00DN29 Multidisciplinary Health Assessment
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö (24.02.2025 - 31.07.2025)
OS00DV98-3002
AHOT: Korkeakoulussa suoritetut vastaavat opinnot tai mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto.
OS00DW12-3003
Rokotusosaamiseen liittyvää: Elimistön puolustusjärjestelmä sisältää immunologisen järjestelmän rakenteen ja toiminnan käsittelyn.
Kansantauteja sairastavan hoitotyö (01.08.2024 - 30.11.2024)
OS00DX05-3002
AHOT: Jos opiskelijalla on korkeakoulussa suoritettuja vastaavia opintoja.
Perheen hoitotyö (24.02.2025 - 31.07.2025)
OS00DX17-3001
Opiskelija ymmärtää kansallisen rokotusohjelman merkityksen lasten ja nuorten hoitotyössä.
Sairaanhoitotyön kliiniset taidot 2 (01.08.2024 - 30.11.2024)
OS00DX24-3002
Jos opiskelijalla on muussa ammattikorkeakoulussa suoritettuna vastaavat opinnot tai osaaminen voidaan osoittaa, tunnistaa ja tunnustaa muulla tavoin esim. todistuksella tai näyttökokeella,voidaan harjoitustunti hyväksilukea aiemmin hankitun osaamisen perusteella.
Kirurgisen potilaan hoitotyö (01.08.2024 - 30.11.2024)
OS00DX31-3002
Jos opiskelijalla on muussa ammattikorkeakoulussa suoritettuna vastaavat opinnot, opintojakso voidaan hyväksilukea HOT-anomuksen ja todistusliitteiden perusteella. Jos opiskelijalla on lähihoitajatutkinto, osa luokkaharjoituksista voidaan hyväksilukea opintojakson infossa osoitetulla tavalla. Lääkelaskukokeissa ei saa käyttää laskinta.
Hätätilapotilaan hoitotyö (01.08.2024 - 30.11.2024)
OS00DX57-3003
Opintojakson hyväksiluvut vastuuopettajan kautta.
Monialainen lääketiede (24.02.2025 - 31.07.2025)
OS00DX88-3002
Sairaanhoitotyön kliininen harjoittelu (15.11.2024 - 21.02.2025)
OS00ED83-3002
Rikostaustaote: Opiskelijan tulee esittää rikostaustaote pyydettäessä Sairaanhoitotyön kliinisestä harjoittelusta vastaavalle opettajalle ennen tämän opintojakson alkamista. Rikostaustaote ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi. Tarkemmat ohjeet ovat Suomi.fi-sivustolla https://www.suomi.fi/palvelut/rikostaustaote-lasten-kanssa-tyoskentevalle-oikeusrekisterikeskus/8ac8873e-708f-4d01-b7bb-65e44fccd631 Ahotointi: Sairaanhoitotyön kliininen harjoittelu 12op - toteutuksen osasta voi ahotoida 6 op, jos opiskelija on työskennellyt lähihoitajana sisätauti-kirurgisessa hoitotyössä/ päivystyspkl:lla/tehohoitotyössä/leikkausosastolla vähintään 2 v. OSAAMISEN NÄYTTÖ: Opiskelija laatii työkokemuksensa pohjalta kirjallisen raportin (2-3 sivua), jossa hän tarkastelee/pohtii työssä hankkimaansa osaamista/kehittämistarpeita suhteessa opintojakson tavoitteisiin. LISÄOHJEET: Opiskelija palauttaa tehtävän opintojakson vastuuopettajalle sähköisenä versiona sen lukukauden loppuun mennessä, jolloin harjoittelu olisi toteutunut OPS:n mukaan.Tehtävässä noudatetaan soveltuvin osin Oamk:n opinnäytetyön ohjetta (esim. kieli, tekstiviitteet, kirjallisuusluettelo, ulkoasu). HUOM! Ahotointia ei anota HOTilla, vaan ahotoinnista sovitaan harjoittelun vastuuopettajan kanssa, joka antaa suoritusmerkinnät. Opintojakson vastuuopettajan puolto on välttämätön.
YY00DU46-3018
1. lukuvuosi, 3 op 2. - 3. lukuvuosi, 2 op
English for Working Life (01.08.2024 - 30.11.2024)
YY00DU52-3064
Pakollinen