|
Valitut rajaukset: Poista rajaukset
0S00DW40-3004
Vaihtoehtoinen suoritustapa: OPS 2022-2023 (ja sen jälkeen): mahdollisuus suorittaa englannin kielisenä OPS ENP2022A, Bachelor of Health Care, Nursing, opintojakso: ON00DN29 Multidisciplinary Health Assessment
Opinnäytetyö (28.10.2024 - 30.05.2027)
7Y00DL03-3022
Opinnäytetyö 15 op Jos opiskelijalla on ylempi korkeakoulututkinto, on hänellä mahdollisuus osoittaa opinnäytetyöhön liittyvä osaamisensa (ilmiö, prosessi ja menetelmät) kirjallisuushakuun perustuvalla artikkelilla aiemman osaamisensa perusteella. LISÄOHJEITA: Ahotoinnista sovitaan oman opinnäyteryhmän pääohjaajan kanssa. Pääohjaaja antaa suoritusmerkinnän opintorekisteriin koko opintojaksosta ja sen osasuorituksista, kun osaamisen näyttö on hyväksytty. HUOMAUTUKSET: *Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK) -tutkinto. *Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä
Työelämätaidot ensihoidossa (01.08.2024 - 31.12.2026)
OE00CF93-3005
TEHTÄVÄN OHJE: Määrittele työssä saamiasi esimerkkejä ja kirjallisuutta hyödyntäen, mitä ovat työelämätaidot ja työyhteisötaidot. Mikä merkitys niillä on organisaatiolle- ja työntekijälle itselleen? Millaisia työelämä- ja/tai työyhteisötaitojen kehittämishaasteita havaitsit työssäsi? Kuvaile ajankohtaisen tutkimustiedon pohjalta, miten työelämä- ja työyhteisötaitoja voidaan kehittää ja millä tavalla sinun tulee kehittää omia työelämä- ja/tai työyhteisötaitojasi. Analysoi perehdyttämisen merkitysta työelämä- ja työyhteisötaitojen oppimiselle ja arvioi saamaasi perehdytystä. Tehtävän pituus on n.5-6 sivua ja se tehdään Oamkin opinnäytetyöoppaan asettelu- ja kirjoitusohjeiden mukaisesti. Työtodistus skannataan tehtävän liitteeksi.
OE00DN30-3003
Jos opiskelija haluaa suorittaa projektiopintoja myös vapaasti valittaviin opintoihin, voi valita opintojakson vapaasti valittavien opintojen listalta. Hankitun osaamisen osoittaminen AHOT: Ensihoidon tms. soveltuva terveysalan työsuhde ja siellä tehty kehittämistehtävä, johon opiskelija on osallistunut sovitussa roolissa ja kykenee osoittamaan osallistumisensa ja tavoitteiden mukaisen osaamisen.
Päivystyshoitotyö (10.03.2025 - 11.05.2025)
OE00DW02-3001
HOT-hyväksiluku: Hyväksilukuanomus tehdään Peppiin, jos opiskelija on suorittanut vastaavat opinnot korkeakoulussa.
OE00DX42-3001
Ei lisätietoja
OE00DX43-3001
Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty. Käytännön osaamisen arviointeihin osallistuminen edellyttää Oamkin perustason ensihoidon teoriakokeen hyväksyttyä suorittamista opintojaksolla Perustason ensihoitajan tilannejohtajuus ja vastuu. AHOT-OHJEET (koskevat vain harjoittelua, perustason ensihoidon teoriakoetta ja käytännön osaamisen arviointia ei voi ahotoida): Harjoittelun ahotointi voidaan suorittaa kirjallisella AHOT-tehtävällä, jos opiskelijalla on 1) vähintään toisen asteen terveysalan ammatillinen tutkinto (ensihoito) tai pelastajatutkinto, johon on sisältynyt ensihoidon opintoja sekä 2) vähintään yksi vuosi työkokemusta ensihoitotehtävissä. Työkokemuksen on oltava viimeisen kolmen (3) vuoden ajalta. Ahotointi on suoritettava ennen Perustason ensihoitajan tilannejohtajuus ja vastuu -opintojakson alkamista ja siitä sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa opintojaksoa edeltävällä lukukaudella. Jos ahotodaan myös aiemman vaiheen ensihoidon opintoja, osaamisen näytöt yhdistetään opettajan ohjeistuksen mukaisesti. Ahotointitehtävät palautetaan Moodleen. Ahotointia ei anota HOT-lomakkeella. AHOT-tehtävä Perustason ensihoitajan syventävä osaaminen -harjoittelu: Tapauskuvaus ensihoitotehtävästä, jossa toimit hoitaja 1:nä. Tehtävässä tulee käsitellä seuraavat asiat: - Tehtävän vasteajat, koodit: Hälytys, kohdatessa, kuljetus. - Kuvaus lähtötilanteesta, kun tulitte kohteeseen. - Tutkimukset jotka teitte potilaallesi, ryhmiteltynä 5-portaisen potilaan kohtaamisen mallin mukaan, työdiagnoosi ja hoidot. - Kirjallisuuskatsaus, kuinka tämä potilas olisi tullut tutkia ja hoitaa (lähdeviitteet opinnäytetyöohjeiden mukaisesti). - Analyysi siitä, miten tehtävä meni kirjallisuuteen nähden, ja miksi tehtävä meni niin kuin kirjallisuus opettaa tai mitkä seikat vaikuttivat siihen, että tutkitte ja hoiditte potilaan eri tavalla. - Pohdinta, jossa arvioit perustellen oman H1-roolisi tällä tehtävällä, omaa osaamistasi hoitaja1:na sekä työparityöskentelyä. Tehtävän pituus on max. 15 sivua. Voit käyttää taulukoita tai kuvioita asioiden tiivistämiseen ja havainnollistamiseen. Kaikkien perustason ensihoidon opintojen AHOT: - tutkinto- ja työkokemusvaatimukset ovat samat kuin yllä olevassa perustason ensihoidon syventävän harjoittelun ohjeessa - opiskelija käy ahotoinnin edellytykset läpi oman tutoropettajan tai osaamisen arvioinneista vastaavan ensihoidon opettajan kanssa - opiskelija tekee ensihoidon opettajan osoittaman kirjallisen AHOT-tehtävän - opiskelija osallistuu perustason ensihoidon teoriakokeeseen sekä sen läpäistyään käytännön osaamisen arviointiin
Perustason ensihoito (26.08.2024 - 22.09.2024)
OE00DX44-3001
Opintojakso arvioidaan osittain numeerisesti (1-5). Hankitun osaamisen osoittaminen AHOT: Osaaminen voidaan osoittaa case-tehtävällä ja simulaationäytöllä, jos opiskelijalla on 1) vähintään toisen asteen terveysalan ammatillinen tutkinto (ensihoito) tai pelastajatutkinto, johon on sisältynyt ensihoidon opintoja 2) vähintään yksi vuosi työkokemusta ensihoitotehtävissä viimeisen kolmen vuoden ajalta. Opiskelija sopii osaamisen osoittamisesta opintojakson vastuuopettajan kanssa opintojaksoa edeltävällä lukukaudella (ei tarvita HOT-hyväksilukuanomusta Peppiin) HOT-hyväksiluku: Hyväksilukuanomus tehdään Peppiin, jos opiskelija on suorittanut vastaavat opinnot korkeakoulussa. Jos haluat ahotoida kaikki ensimmäisen ja toisen vuoden ensihoidon opinnot, sinulla tulee olla jonkin em. tutkinnon lisäksi vähintään vuoden työkokemus perustason ensihoidosta (ambulanssi) viimeisen kolmen vuoden ajalta. Ahotointi tapahtuu suorittamalla perustason ensihoidon osaamisen arviointi, johon kuuluu kirjallinen osaamisportfolio, teoriakoe ja käytännön näytöt simuloiduissa ensihoitotilanteissa. Ahotoinnista pitää aina sopia ensihoidon opettajan kanssa etukäteen.
OE00DX45-3001
Hankitun osaamisen osoittaminen AHOT: Osaaminen voidaan osoittaa perustason ensihoidon teoriakokeella, jos opiskelijalla on: 1) on vähintään toisen asteen terveysalan ammatillinen tutkinto (ensihoito) tai pelastajatutkinto, johon on sisältynyt ensihoidon opintoja sekä 2) vähintään yksi vuosi työkokemusta ensihoitotehtävissä. Työkokemuksen on oltava viimeisen kolmen vuoden ajalta. Ahotoinnista sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa opintojaksoa edeltävällä lukukaudella. Ahotointia ei anota HOT-työkalulla Pepissä. Jos haluat ahotoida kaikki ensimmäisen ja toisen vuoden ensihoidon opinnot, sinulla tulee olla jonkin em. tutkinnon lisäksi vähintään vuoden työkokemus perustason ensihoidosta (ambulanssi) viimeisen kolmen vuoden ajalta. Ahotointi tapahtuu suorittamalla perustason ensihoidon osaamisen arviointi, johon kuuluu kirjallinen osaamisportfolio, teoriakoe ja käytännön näytöt simuloiduissa ensihoitotilanteissa. Ahotoinnista pitää aina sopia ensihoidon opettajan kanssa etukäteen.
OE00DX47-3001
Hankitun osaamisen osoittaminen AHOT: Osaaminen voidaan osoittaa opettajan osoittamalla tehtävällä, jos opiskelijalla on 1) vähintään toisen asteen terveysalan ammatillinen tutkinto (ensihoito) tai pelastajatutkinto, johon on sisältynyt ensihoidon opintoja 2) vähintään yksi vuosi työkokemusta ensihoitotehtävissä viimeisen kolmen vuoden ajalta. Opiskelija sopii osaamisen osoittamisesta opintojakson vastuuopettajan kanssa opintojaksoa edeltävällä lukukaudella (ei tarvita HOT-hyväksilukuanomusta Peppiin) HOT-hyväksiluku: Hyväksilukuanomus tehdään Peppiin, jos opiskelija on suorittanut vastaavat opinnot korkeakoulussa. Jos haluat ahotoida kaikki ensimmäisen ja toisen vuoden ensihoidon opinnot, sinulla tulee olla jonkin em. tutkinnon lisäksi vähintään vuoden työkokemus perustason ensihoidosta (ambulanssi) viimeisen kolmen vuoden ajalta. Ahotointi tapahtuu suorittamalla perustason ensihoidon osaamisen arviointi, johon kuuluu kirjallinen osaamisportfolio, teoriakoe ja käytännön näytöt simuloiduissa ensihoitotilanteissa. Ahotoinnista pitää aina sopia ensihoidon opettajan kanssa etukäteen.
Perustason ensihoidon harjoittelu I (06.01.2025 - 02.02.2025)
OE00DX48-3001
Harjoittelun tavoite 3) Opiskelija osaa tarkkailla ja hoitaa akuutisti sairastunutta lasta ja nuorta: Tavoite liittyy lapsipotilaan hoitotyön osaamiseen ja sen osoittamiseen. Perustason opintojen aikana laaditaan case-analyysit vähintään kolmen eri-ikäisen lapsen tai nuoren hoitoprosessista ensihoidossa. Tarkka tehtävänanto on tämän harjoittelun Moodle-osiossa ja tehtävä myös tallennetaan Moodleen. Tehtävään liittyviä lapsipotilascaseja voi kerätä molemmista perustason ensihoidon harjoitteluista sekä muuten ensihoitotyössä kohdatuista potilaista. Case-tehtävä palautetaan viimeistään perustason ensihoidon syventävän harjoittelun jälkeen ja suoritusmerkintä kirjataan opintojaksoon Perustason ensihoidon syventävä harjoittelu ja osaamisen osoittaminen. AHOT-OHJE: Osaaminen voidaan osoittaa tekemällä itsearviointi omasta osaamisesta perustason ensihoidon harjoittelun arviointilomakkeelle, jos opiskelijalla on: 1) vähintään toisen asteen terveysalan ammatillinen tutkinto (ensihoito) tai pelastajatutkinto, johon on sisältynyt ensihoidon opintoja sekä 2) vähintään yksi vuosi työkokemusta ensihoitotehtävissä. Työkokemuksen on oltava viimeisen kolmen vuoden ajalta. Ahotoinnista sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa opintojaksoa edeltävällä lukukaudella. Itsearviointilomake ja sen palautus ovat Moodlessa. Ahotointia ei anota HOT-työkalulla Pepissä. Jos haluat ahotoida kaikki ensimmäisen ja toisen vuoden ensihoidon opinnot, sinulla tulee olla jonkin em. tutkinnon lisäksi vähintään vuoden työkokemus perustason ensihoidosta (ambulanssi) viimeisen kolmen vuoden ajalta. Ahotointi tapahtuu suorittamalla perustason ensihoidon osaamisen arviointi, johon kuuluu kirjallinen osaamisportfolio, teoriakoe ja käytännön näytöt simuloiduissa ensihoitotilanteissa. Ahotoinnista pitää aina sopia ensihoidon opettajan kanssa etukäteen.
OS00DW12-3002
Rokotusosaamiseen liittyvää: Elimistön puolustusjärjestelmä sisältää immunologisen järjestelmän rakenteen ja toiminnan käsittelyn.
Kansantauteja sairastavan hoitotyö (11.03.2024 - 31.05.2024)
OS00DX03-3001
- Jos opiskelijalla on muussa ammattikorkeakoulussa suoritettuna vastaavat opinnot, opintojakso voidaan hyväksilukea HOT-anomuksen ja todistusliitteiden perusteella. - Jos opiskelijalla on lähihoitajatutkinto ja hoitotyön työkokemusta, osa luokkaharjoituksista voidaan hyväksilukea. Hyväksiluvusta sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa viimeistään viikon kuluttua infosta. Lääkelaskukokeissa ei saa käyttää laskinta.
Monialainen lääketiede (28.10.2024 - 22.12.2024)
OS00DX88-3003
Tutkiva kehittäminen (26.08.2024 - 20.12.2024)
OY00DX84-3007
Monimuotoryhmille opetus on etäopetuksena.
YY00DU46-3012
1. lukuvuosi, 3 op 2. - 3. lukuvuosi, 2 op
Svenska för arbetslivet (11.03.2024 - 31.07.2024)
YY00DU51-3005
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Saadakseen arvosanan 4 tai 5 opintojaksosta opiskelijan kielitaidon on vastattava vähintään eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B2.1.
Opinnäytetyön suunnittelu (01.08.2024 - 06.06.2025)
YY00EP49-3001
Tarpeen mukaan opiskelijan kanssa käydään läpi muut suositeltavat opinnot ja mahdollisen aiemmin hankitun osaamisen osoittamisen tutkinto-ohjelmassa.