|
Valitut rajaukset: Poista rajaukset
0S00DW40-3003
Vaihtoehtoinen suoritustapa: OPS 2022-2023 (ja sen jälkeen): mahdollisuus suorittaa englannin kielisenä OPS ENP2022A, Bachelor of Health Care, Nursing, opintojakso: ON00DN29 Multidisciplinary Health Assessment
OS00BV99-3027
Rikostaustaote: Opiskelijan tulee esittää rikostaustaote pyydettäessä Sairaanhoitotyön kliinisestä harjoittelusta vastaavalle opettajalle ennen tämän opintojakson alkamista. Rikostaustaote ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi. Tarkemmat ohjeet ovat Suomi.fi-sivustolla https://www.suomi.fi/palvelut/rikostaustaote-lasten-kanssa-tyoskentevalle-oikeusrekisterikeskus/8ac8873e-708f-4d01-b7bb-65e44fccd631 Ahotointi: Sairaanhoitotyön kliininen harjoittelu 12op - toteutuksen osasta voi ahotoida 6 op, jos opiskelija on työskennellyt lähihoitajana sisätauti-kirurgisessa hoitotyössä/ päivystyspkl:lla/tehohoitotyössä/leikkausosastolla vähintään 2 v. OSAAMISEN NÄYTTÖ: Opiskelija laatii työkokemuksensa pohjalta kirjallisen raportin (2-3 sivua), jossa hän tarkastelee/pohtii työssä hankkimaansa osaamista/kehittämistarpeita suhteessa opintojakson tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. LISÄOHJEET: Opiskelija palauttaa tehtävän opintojakson vastuuopettajalle sähköisenä versiona sen lukukauden loppuun mennessä, jolloin harjoittelu olisi toteutunut OPS:n mukaan.Tehtävässä noudatetaan soveltuvin osin Oamk:n opinnäytetyön ohjetta (esim. kieli, tekstiviitteet, kirjallisuusluettelo, ulkoasu). HUOM! Ahotointia ei anota eHopsilla, vaan ahotoinnista sovitaan tutoropettajan kanssa ja tiedotetaan harjoittelun vastuuopettajaa, joka antaa suoritusmerkinnät. Opintojakson vastuuopettajan puolto on välttämätön.
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö (28.10.2024 - 22.12.2024)
OS00DV98-3003
AHOT: Korkeakoulussa suoritetut vastaavat opinnot tai mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto.
OS00DW80-3002
Hyväksiluku AHOT kokonaan, jos opiskelijalla: - LH ammatillinen perustutkinto; suuntautuminen mielenterveys- ja päihdetyö sekä vuoden työkokemus mielenterveys- ja /tai päihdehoitotyössä. Osittaisia hyväksilukuja tehdään vain poikkeustapauksissa. Opinnollistaminen eli harjoittelun suorittaminen työsuhteessa; opiskelija sopii vastuuopettajan kanssa asiasta ennen harjoittelua.
Perheen hoitotyö (28.10.2024 - 22.12.2024)
OS00DX17-3003
Opiskelija ymmärtää kansallisen rokotusohjelman merkityksen lasten ja nuorten hoitotyössä.
OS00DX18-3002
Opinnollistaminen eli harjoittelun suorittaminen työsuhteessa; opiskelija sopii vastuuopettajan kanssa asiasta ennen harjoittelua. Rikostaustaote: Opiskelijan tulee esittää rikostaustaote harjoittelun ohjaavalle opettajalle ennen harjoittelun alkamista. Rikostaustaote ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi. Tarkemmat ohjeet ovat Suomi.fi-sivustolla https://www.suomi.fi/palvelut/rikostaustaote-lasten-kanssa-tyoskentevalle-oikeusrekisterikeskus/8ac8873e-708f-4d01-b7bb-65e44fccd631
Monialainen lääketiede (28.10.2024 - 22.12.2024)
OS00DX88-3003
OS00DY28-3002
Opiskelijan tulee näyttää opintojakson vastuuopettajalle Rikostaustaote ennen harjoittelun aloittamista. Perusharjoittelun suoritettuaan opiskelija suorittaa YleSH Lasten ja nuorten hoitotyön kliinisen osaamisen näyttökokeen parinäyttönä. Ahotointi: Opiskelijan on mahdollista saada osa harjoittelusta hyväksiluettua oman osaamisensa perusteella esimerkiksi jos hän on työskennellyt lastenhoitajana päiväkodissa. Opiskelijan tulee olla yhteydessä harjoittelun vastuuopettajaan ennen harjoittelun aloittamista.
Tutkiva kehittäminen (07.04.2025 - 08.06.2025)
OY00DX84-3006
Monimuotoryhmille opetus on etäopetuksena.
YY00DU46-3014
1. lukuvuosi, 3 op 2. - 3. lukuvuosi, 2 op