Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Pedagoginen kehittäjä (03.01.2022 - 13.05.2022)
M2017YS-3015
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit). Kirjallisuus: Martikainen, T. 2005. Inhimillinen tekijä: Opettaja eettisenä ajattelijana ja toimijana. Joensuu: Joensuun yliopisto. Stenberg, Katariina. 2011. Riittävän hyvä opettaja. Jyväskylä: PS-kustannus. Järvilehto, Lauri. 2014. Hauskan oppimisen vallankumous. Pruuki, Lassi. 2008. Ilo opettaa. Helsinki: Edita. Atjonen, Päivi. 2007. Hyvä, paha arviointi. Helsinki: Tammi. Sirkka, Andrew & Sankari, Anne. 2013. Oppimista motivoiva moninaisuus. Opettajien vinkkejä opettajille. Opettajan eettiset ohjeet. www.oaj.fi Niemi, H. & Sarras, S. (toim.) 2012. Tykkää tästä. PS-kustannus. Nummenmaa, J. 2010. Tunteiden psykologia. Tammi. Salovaara, R. & Honkonen, T. 2013. Voi hyvin, opettaja! PS-kustannus. Juva.
Erikseen sovittavat musiikkiopinnot (23.08.2021 - 15.05.2022)
M2450MS-3002
Opintojakso voidaan suorittaa 3-10op laajuisena.
Unspecified Music Studies (23.08.2021 - 13.05.2022)
M2460MS-3015
Opinnäytetyö (03.01.2022 - 13.05.2022)
M2467MS-3013
Ei huomautuksia.
Opinnäytetyö (23.08.2021 - 13.05.2022)
M2467MS-3014
Ei huomautuksia.
Ainedidaktiikka 3 (23.08.2021 - 13.05.2022)
M2517MS-3009
Klassisilla laulajilla opetusnäyte annetaan vastakkaista sukupuolta olevan harjoitusoppilaan kanssa. Jos opintojakson suorittamiseen liittyy olennaisesti työskentelyä alaikäisten parissa, opiskelijan tulee esittää ennen opintojakson alkua rikostaustaote opintojakson vastuuopettajalle.
Main Instrument B3 (23.08.2021 - 13.05.2022)
MA00BS57-3008
Main Instrument C 3 (23.08.2021 - 13.05.2022)
MA00BS61-3005
Opetusharjoittelu 3 (23.08.2021 - 13.05.2022)
MA00BS72-3003
Jos opintojakson suorittamiseen liittyy olennaisesti työskentelyä alaikäisten parissa, opiskelijan tulee esittää ennen opintojakson alkua rikostaustaote opintojakson vastuuopettajalle.
Pedagogical Project (23.08.2021 - 13.05.2022)
MA00BS73-3006
YY00BB69 Projektiosaaminen 3op sisältyy opintojaksoon Jos opintojakson suorittamiseen liittyy olennaisesti työskentelyä alaikäisten parissa, opiskelijan tulee esittää ennen opintojakson alkua rikostaustaote opintojakson vastuuopettajalle.
Secondary Instrument D 3 (23.08.2021 - 13.05.2022)
MA00BS87-3005
Kurssin sisältö jakautuu seuraavasti: Sivuinstrumentti 5op, Ainedidaktiikka 2 3op, Opetusharjoittelu 1 1op Klassisilla laulajilla opetusnäyte annetaan samaa sukupuolta olevan harjoitusoppilaan kanssa. Jos opintojakson suorittamiseen liittyy olennaisesti työskentelyä alaikäisten parissa, opiskelijan tulee esittää ennen opintojakson alkua rikostaustaote opintojakson vastuuopettajalle.
MA00BS98-3002
Ei kommentteja.
Svenska för musikpedagoger (01.09.2021 - 17.12.2021)
MA00BT01-3006
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen.
Music Theory 3 (23.08.2021 - 13.05.2022)
MA00BT22-3004